Ten aanzien van de dienstverlening van www.musicentral.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website van Musicentral aanvaardt de gebruiker aan deze voorwaarden gebonden te zijn.

Artikel 1.    Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.
1.1    Docent Profiel: een profiel op de Website waarin Lessen wordt aangeboden door een Docent.
1.2     Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze worden kenbaar gemaakt.
1.3     Dienst: de dienstverlening die door Musicentral wordt aangeboden is een jaarvermelding middels een Docent Profiel op de Website. De Docent profiel wordt aangemaakt en beheerd door een werknemer van Musicentral.
1.4    Gebruiker: de internetgebruiker die op een of andere manier gebruik maakt van de Website, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot Docenten en Leerlingen.
1.5    Docent: de natuurlijke of rechtspersoon die Lessen aanbiedt aan Leerlingen met gebruikmaking van de Website.
1.6    Leerling: de natuurlijke of rechtspersoon die door middel van de Website een Docent zoekt en zich bij een Docent aanmeldt middels een Aanmeld Formulier welke vermeld staat op een Docent Profiel.
1.7    Website: de website www.musicentral.nl.
1.8    Website: een van de overige websites, in het beheer van Musicentral, waarop door Musicentral een link naar een Docent Profiel, een Docent Profiel of een deel hiervan geplaatst kan worden.
1.9    Musicentral: de eenmanszaak Musicentral, gevestigd te (8043 DB) Steenhouwerstraat 16, KvK nummer: 37113796.

Artikel 2    Algemeen
2.1    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen Musicentral en de Gebruiker.
2.2    Op de Diensten die door Musicentral aan Docenten worden verleend zijn de specifieke voorwaarden, genaamd “Algemene Voorwaarden Docent” van toepassing.
2.3    Musicentral is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen.
2.4    Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen Musicentral en de Gebruiker zijn overeengekomen.
2.5    Musicentral wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de Gebruiker van de hand.
2.6    Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de Gebruiker en Musicentral, wordt de Gebruiker geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
2.7    Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Musicentral zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3    Dienstverlening
3.1    Musicentral biedt op de Website Docent Profielen aan via welke Leerlingen zich aan kunnen melden voor lessen bij een Docent. Musicentral heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met de Website of anderszins. Musicentral is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.
3.2    Musicentral heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de Website met betrekking tot de Docent Profielen, referenties en richtprijzen is echter afkomstig van de Gebruikers. Deze Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Musicentral draagt voor de inhoud van Docent Profielen, referenties en richtprijzen geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Gebruikers. Evenmin draagt Musicentral verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Docenten en Leerlingen, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten lessen.
3.3    Musicentral biedt de door haar zelf geplaatste informatie op de Website, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op “as is” basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van  (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert Musicentral niet:
– dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder  mede verstaan de door Gebruikers opgegeven informatie;
– dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en
– dat derden niet de Website en/of de systemen van Musicentral onrechtmatig zullen gebruiken.

Artikel 4    Onderhoud
4.1    Musicentral is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Musicentral ontstaat.

Artikel 5    Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie
5.1    De Gebruiker garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en e-mail gegevens die hij in het kader van de Dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de Gebruiker dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Diensten en dat hij zich ter zake van het aanbieden van Lessen, het geven van richtprijzen en het uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
5.2    Door het aanbieden van gegevens op de Website, waaronder mede maar niet beperkt tot Docent Profielen, referenties en richtprijzen geeft de Gebruiker toestemming deze gegevens op de Website te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Gebruikers is er mee bekend dat de positionering van Docent Profielen, en andere informatie op de Website afhankelijk is van een aantal factoren en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
5.3    De Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de op de Website gepubliceerde gegevens. Hij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is en niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeert hij dat hij met deze gegevens andere Gebruikers niet onheus bejegent, en dat hij de belangen en de goede naam van Musicentral niet zal schaden.
5.4    De onderstaande gegevens mogen in ieder geval niet op de Website worden geplaatst:
–    materiaal dat in strijd is met enige wet, regelgeving of deze Algemene Voorwaarden;
–    materiaal dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van anderen;
–    materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee andere rechten van Musicentral of derden worden geschonden;
–    materiaal dat naar de mening van Musicentral in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen een ander of anderen;
–    materiaal waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met de Website concurrerende of vergelijkbare website;
–    materiaal dat afkomstig is van een uitzendorganisatie;
5.5    Musicentral behoudt zich het recht voor de door de Gebruiker opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. Musicentral behoudt zich tevens het recht voor – doch is daartoe niet verplicht – om Docent Profielen, referenties, richtprijzen en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van de Website, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding.
5.6    Overeenkomsten tussen de Docenten en de Leerlingen komen pas tot stand op het moment dat Leerling dit uitdrukkelijk aan de Docent heeft bevestigd. Musicentral is bij overeenkomsten tussen de Docent en de Leerling geen partij. Musicentral kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de Lessen, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van de Leerlingen om Lessen af te nemen en/of de bevoegdheid van Docenten om die werkzaamheden uit te voeren. De Gebruiker vrijwaart Musicentral jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.
5.7    Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van de Website door Gebruiker worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt – iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mail adressen) van Gebruikers te verzamelen voor welke reden dan ook.
5.8    Indien een Gebruiker in strijd handelt met het in artikel 5.7 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons-)gegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van Musicentral om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Gebruiker te nemen en/of schadevergoeding te eisen.

Artikel 6    Referenties
6.1    Een Leerling is gerechtigd een referentie toe te voegen aan het profiel van de Docent bij wie hij Lessen gevolgd heeft. In de referentie worden de aldaar gevraagde gegevens door de Leerling verstrekt.
6.2    Leerling staat er voor in dat de informatie die in een referentie wordt verstrekt te goeder trouw  en waarheidsgetrouw is en vrijwaart Musicentral voor enige aanspraak van een derde terzake daarvan.
6.3    Musicentral is te allen tijde gerechtigd een referentie te verwijderen. Zij kan daar mede, doch niet uitsluitend, toe overgaan indien naar aanleiding van een melding blijkt dat de referentie onjuist, onbetrouwbaar of onmiskenbaar onrechtmatig is, danwel anderszins niet voldoet aan de Referentie Policy zoals gepubliceerd op de Website.
6.4    Een referentie dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:
– een referentie mag geen lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik bevatten;
– een referentie mag geen persoonlijke gegevens bevatten ten aanzien van een Docent;
– een referentie mag geen links en/of scripts bevatten;
– een referentie dient te zijn toegevoegd door de Leerling en dient betrekking te hebben op de Docent door wie de opdracht is uitgevoerd.

Artikel 7    Privacy
7.1    Musicentral verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de Diensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
7.2     Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Privacy Verklaring van Musicentral van toepassing.

Artikel 8    Account
8.1    Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van Musicentral dient een Account te worden aangemaakt op de wijze zoals beschreven op de Website onder opgave van de gevraagde gegevens.
8.2    Musicentral is gerechtigd (het aanmaken van) een Account en/of (het laten plaatsen van) een Docent Profiel, referentie, richtprijs of andere informatie door de Gebruiker te weigeren c.q. te verwijderen zonder vermelding van redenen.
8.3    Ten behoeve van de Account wordt een wachtwoord aan de Gebruiker verstrekt. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de Gebruiker mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De Gebruiker is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn Account en vrijwaart Musicentral voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat door middel van zijn Account van de Dienst is gemaakt.
8.4    Musicentral is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is in het belang van het functioneren van de Dienst.

Artikel 9    Intellectuele eigendomsrechten
9.1    Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website behoren bij uitsluiting toe aan Musicentral en/of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door de Gebruiker is aangeleverd in verband met het plaatsen van Docent Profielen, Leerling Profielen, referenties, richtprijzen of anderszins.
9.2     Het is de Gebruiker niet toegestaan de Website of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van Musicentral, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het Gebruiker niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Musicentral, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiele gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
9.3    De Gebruiker garandeert dat de door hem op de Website geplaatste informatie, waaronder begrepen Docent Profielen, Opdracht Profielen, referenties en richtprijzen, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De Gebruiker vrijwaart Musicentral volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste informatie op de Website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

Artikel 10    Uitsluiting
10.1     Musicentral behoudt zich het recht voor om de Gebruiker uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de Website, door onder meer zijn Account te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geïnde vergoedingen terug te betalen, indien:
– de Gebruiker op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;
– de Gebruiker inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden;
– de Gebruiker in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 11     Overmacht
11.1    Musicentral is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan Musicentral gebruikt maakt.

Artikel 12     Aansprakelijkheid Musicentral
12.1    Musicentral is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Musicentral. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de Gebruiker redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van Musicentral te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Musicentral wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
12.2     De totale aansprakelijkheid van Musicentral kan nimmer meer bedragen dan de totale bedongen vergoeding voor gebruikmaking van de Dienst voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar, met een maximum van € 150,00
12.3     Iedere aansprakelijkheid van Musicentral voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is Musicentral niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Gebruiker die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Website en/of de Diensten.

Artikel 13    Verwijzingen
13.1     De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Musicentral heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid.

Artikel 14    Beveiliging
14.1     Musicentral spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Musicentral legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 15    Melding van Inbreuk
15.1    Docent Profielen, Leerling Profielen, referenties en richtprijzen dienen te worden geplaatst op de wijze als op de Website bepaald en onder vermelding van de op de Website gevraagde gegevens.
15.2    Indien een Gebruiker van mening is dat bepaalde informatie op de Website onrechtmatig is kan hij dit aan Musicentral melden door middel van de daartoe bestemde pagina (“Contact”) op de Website. Aan de hand van de door deze Gebruiker op te geven gegevens zal Musicentral de melding in behandeling nemen, mits de melding voldoet aan alle daartoe door Musicentral gestelde vereisten. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door Musicentral worden verwijderd. Door het doen van een melding vrijwaart de Gebruiker Musicentral voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van materiaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Musicentral lijdt in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – maar niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

Artikel 16    Duur en beëindiging
16.1    Elke overeenkomst tussen Musicentral en de Gebruiker wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Musicentral is te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst zonder opgave van reden schriftelijk te beëindigen.
16.2     Indien de Gebruiker in staat van faillissement geraakt, surcéance van betaling aanvraagt, de bedrijfsvoering staakt of in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of andere bepalingen uit de Overeenkomst heeft Musicentral het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

Artikel 17    Geschillen
17.1     Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
17.2     Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Zwolle.

Zwolle, februari 2016